Klubben har en valgkomité som velges av årsmøtet.

Valgkomitéens oppgaver i hht vedtektene:

§12 Valgkomité

Valgkomitéen består av to personer som velges av årsmøtet. Gjenvalg er mulig. Valgkomitéen utarbeider forslag til årsmøtet om nytt styre og revisor. Det skal tas hensyn til behovet for kontinuitet og gradvis fornyelse. Medlemmene kan sende inn forslag til valgkomitéen innen den frist valgkomiteen fastsetter. Valgkomitéen skal tilstrebe en styresammensetning som gjenspeiler medlemsmassen. Valgkomitéen må ha en hensiktsmessig dialog med styret i prosessen. Valgkomitéens innstilling skal være klar tidlig nok til at den kan sendes ut sammen med sakspapirene til årsmøtet.

Valgkomiteen 2021/22 består av:

Navn

E-post

Mobiltelefon

Bjørnar Westgaard

bw@litas.no

900 33001

Norbert Hoyer

norbert.hoyer@gmail.com

932 54459