Fastsatt på årsmøtet 7. februar 2001, med endringer av 28.februar 2006, 2.april 2008, 17. mars 2009, 13. mars 2014, 14. mars 2017, 14. mars 2018 og 30. mars 2022.

Norsk Bavaria Klubb ble stiftet i mai 1998.

§ 1 Navn
Klubbens navn er Norsk Bavaria Klubb.

§ 2 Formål
Formålet er å ivareta de felles interesser eiere av Bavaria-båter har. Utveksle erfaringer, utvikle et godt sosialt miljø og bidra til utbredelse av Bavaria båter i Norge. Klubben skal stimulere til engasjement hos medlemmene.

§ 3 Juridisk enhet
Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk enhet med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemskap

4.1.
Alle eiere av Bavaria seil - båter kan bli medlem. Også personer uten båt kan bli medlem dersom avgift betales. Medlemmet må godta klubbens vedtekter og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Medlemskapet er først gyldig når kontingent er betalt. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingent være betalt. Et medlemskap gir 1 stemme.

4.2.
Medlemmer som gjennom sin handling skader klubben kan etter forslag fra styret ekskluderes fra klubben. Beslutningen fattes på årsmøtet.

4.3.
Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

 

§ 5 Kontingent
Årsmøtet fastsetter kontingenten for påfølgende år som, sammen med eventuelt bladabonnement, skal betales forskuddsvis til tid som fastsettes av styret. Utmelding må skje skriftlig innen 15. januar for at medlemmet skal være fritatt fra å betale. Ved utmelding refunderes ikke betalt beløp.

 

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud.

Medlemmer som ikke betaler etter purring kan ekskluderes.

 

Medlemmer av styret skal ikke betale kontingent. Styret kan innvilge fritak for personer som gjør en innsats for klubben.

 

§ 6 Årsmøtet
Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av mars måned. Det bekjentgjøres senest 14 dager før møtet. Forslag sendes innen den frist styret bestemmer. Innkalling skal bekjentgjøre de saker som skal behandles. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Møtet fatter vedtak med det antall stemmer som er til stede. Ingen har mer enn en stemme og stemmegivning kan skje ved fullmakt.

Årsmøtet behandler:

  • Årsmelding 
  • Revisorbekreftet regnskap
  • Budsjett
  • Innkomne forslag
  • Kontingent
  • Valg av styret
  • Valg av revisor
  • Valg av valgkomité
  • Det velges møteleder

Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen, i utakt slik at kontinuitet sikres. Samtlige kan gjenvelges. Gjenvalg kan gjøres gjeldende for ett år.

Vedtak er gyldig ved alminnelig flertall. Valg foretas skriftlig når det foreligger mere enn et forslag.

Styret har fullmakt til å oppnevne midlertidige styremedlemmer frem til ordinært årsmøte som erstatning for eventuell fratreden gjennom året. Videre har styret, innenfor rammen av antall styremedlemmer, jf. § 9, fullmakt til å oppnevne ett styremedlem med funksjonstid frem til ordinært årsmøte.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte
Slikt kan holdes når styret eller minst 10 % av medlemmene finner det nødvendig. Møtet skal organiseres som et vanlig årsmøte.

§ 8 Medlemsmøter
Medlemsmøter avholdes når styret finner det riktig. De skal bekjentgjøres minst 14 dager før.

§ 9 Ledelse
Klubben ledes av styret. Dette består av fra 5 til 9 medlemmer. Styret skal ha en leder og en økonomiansvarlig. Styret konstituerer seg selv. Styret kan opprette komiteer for ulike oppgaver. Styrets vedtak skal protokolleres. Styret har disposisjonsrett til klubbens midler og rett til å vedta bruk til formål vedtatt på årsmøtet. Regnskapsåret går fra 1.1. til 31.12. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall.

Styrets leder og ett styremedlem har i fellesskap rett til å tegne klubben.

§ 10 Lokal avdelinger
For å ivareta medlemsaktiviteter i andre regioner med betydelig medlemsgrunnlag, kan det opprettes lokalavdelinger i samråd med styret. Lokalavdelingene organiserer seg selv og sine lokale aktiviteter. Klubben bidrar økonomisk innenfor budsjett godkjent av årsmøtet.

Lokalavdelingene skal drives på en måte som ikke er i strid med klubbens formål og hovedaktiviteter. Lokalavdelingenes aktiviteter er en integrert del av klubbens drift og informasjon om aktivitetene legges på klubbens hjemmesider.

Lokalavdelingene skal utarbeide budsjett, regnskap og årsrapport for sine aktiviteter, som sendes styret. Styret og lokalavdelingene skal holde hverandre gjensidig orientert om vesentlige saker og aktiviteter gjennom året. Lokalledere skal konsulteres og kan inviteres til å være til stede i styremøter hvor saker av vesentlig betydning for lokalavdelingene behandles. Lokalledere inviteres til årsmøtet.

§11 Vedtektsendringer
Dette krever 2/3 flertall av avgitte stemmer og må vedtas på årsmøte.

§12 Valgkomité
Valgkomitéen består av to personer som velges av årsmøtet. Gjenvalg er mulig. Valgkomitéen utarbeider forslag til årsmøtet om nytt styre og revisor. Det skal tas hensyn til behovet for kontinuitet og gradvis fornyelse. Medlemmene kan sende inn forslag til valgkomitéen innen den frist valgkomitéen fastsetter. Valgkomitéen skal tilstrebe en styresammensetning som gjenspeiler medlemsmassen. Valgkomitéen må ha en hensiktsmessig dialog med styret i prosessen. Valgkomitéens innstilling skal være klar tidlig nok til at den kan sendes ut sammen med sakspapirene til årsmøtet.

§13 Behandling av innkomne forslag – valgkomitéens innstilling m.v.

Alle innkomne forslag skal sammen med valgkomiteens innstilling sendes styret minst tre uker før årsmøtet. Innstillingen skal være skriftlig og begrunnet.

 

Innkomne forslag som valgkomitéen ikke innstiller, skal av valgkomitéen listes som «Andre kandidater». Benkeforslag på årsmøtet kan kun fremmes på kandidater fra listen over «Andre kandidater». Andre benkeforslag er ikke gyldige.

§14 Oppløsning
Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt skal 2/3 av stemmene akseptere dette. Klubbens midler skal tilfalle et formål klubben har arbeidet for. Ingen medlemmer har krav på andel av midlene.