Protokoll fra årsmøtet 14. mars 2018

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 08.04.18.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 14. MARS 2018

Møtet ble avholdt hos Bavaria Båt Norge AS, Leangbukta Asker.

Fra styret deltok Olaf Bergesen, Dag Falkenberg, Svenn Erik Forsstrøm (leder) og Kurt Nilsen,
Fra valgkomiteen deltok Bjørnar Westgaard og Øyvind Bjørnås
Fra avdelingsstyret for Vestlandet deltok leder Børge Wold

Utover nevnte personer deltok ca. 25 medlemmer.

1. Valg av møteleder og referent, godkjenning av innkalling

Styrets leder Svenn Erik Forsstrøm ble valgt til møteleder og referent. Dag Falkenberg ble valgt til å medundertegne protokollen. Innkallingen til årsmøtet ble godkjent.

2. Styrets årsmelding 2017

Hovedpunktene fra styrets årsmelding for 2017 ble gjennomgått av styrets leder. Børge Wold, leder av lokalavdelingen for Vestlandet, redegjorde for aktiviteter og status i vest.

Styrets årsmelding ble tatt til etterretning.

3. Regnskap 2017

Hovedpunktene i regnskapet ble gjennomgått av styrets leder. Revisors beretning ble referert.

Revisors beretning ble tatt til etterretning og regnskapet for 2017 ble fastsatt.

4. Budsjett 2018

Planer og budsjettet for 2018 ble presentert av styrets leder.

Det ble vedtatt å holde medlemskontingenten uendret og budsjettet for 2018 ble godkjent.

5. Vedtektsendringer

Forslag fra styrets leder om endring i vedtektene ble gjennomgått. Hovedformålene med endringene er å presisere bestemmelsene om utmelding samt å styrke grunnlaget for å inndrive kontingenter og arrangementsavgifter.

Forslaget til endringer i vedtektene ble vedtatt.

6. Valg

Bjørnar Westgaard presenterte valgkomiteens forslag.  Det forelå ikke andre forslag.

I 2017 har Norsk Bavaria Klubb hatt følgende styre:

Olaf Bergesen
Dag Falkenberg
Svenn Erik Forsstrøm
Gry Ingebretsen
Kurt O. Nilsen
Knut Paulsberg

Hilde Elvira Gulbrandsen ble valgt for to år i 2017, men har trådt ut av styret i løpet av året.

Med unntak av Svenn Erik Forsstrøm var samtlige styremedlemmer på valg.

I samsvar med valgkomiteens forslag ble følgende valgt til styret:

Gry Ingebretsen gjenvelges for ett år
Marius B. Haugen velges for to år
Karl Erik Stavik velges for to år
Lars Sørbo velges to år
Børge Wold, representant for avdeling vest, velges for ett år.

I henhold til vedtektene konstituerer styret seg selv.

Rolf Fredriksen ble gjenvalgt som revisor.
Bjørnar Westgaard og Øyvind Bjørnås ble gjenvalgt som medlemmer av valgkomiteen.

Alle valg skjedde med akklamasjon.

Styrets leder takket av de uttredende styremedlemmene.

-------------------------- O --------------------------

Orienteringer etter det formelle årsmøtet:

  • Bærum Seilforening orienterte om Helly Hansen Skagen Race.
  • Bavaria Yachtbau og Bavaria Norge orienterte om virksomheten og seilbåtnyheter. 


Oslo, 15. mars 2018.

 

_________________________________                       _________________________________
Svenn Erik Forsstrøm (referent)                                        Dag Falkenberg (protokollunderskriver)

 

Saksdokumenter til årsmøtet:

Sak 2: Styrets årsmelding for 2017
Sak 3: Årsregnskap for 2017 og noter til regnskapet
Revisjonsberetning for 2017
Sak 4: Forslag til budsjett for 2018

Sak 5: Forslag til endring i vedtekter
Sak 6: Valgkomiteens innstilling